Patrons

Dr. V.N. Bindal

Prof. Krishan Lal

Prof. Vikram Kumar

Advisor to Management Council

Dr. A. Sen Gupta

Mr. S. C. Garg

Dr. Anil Kumar Gupta

Dr. R.G. Sharma

President & Team

Dr. J.C. Sharma

President

Dr. R.B. Saxena

Vice President

Mr. N.K. Wadhwa

Secretary

Mr. Anil K Suri

Joint Secretary

Dr. Hari Kishan

Treasurer

Members

Mrs. Shashikala Shastri

Dr. P. C. Jain

Mr. N. Balani

Dr. B. R. Chakravorty

Mr. Surender Singh Verma

Dr. V. R. Singh

Dr. M.K. Goel

Mrs. Shashi Lekha Bhatnagar

Mr. T. V. Joshua

Dr. Rina Sharma

Dr. S. K. Dhawan

Dr. T. L. Dhami

Dr. (Mrs) S. Agnihotry